Thông tin giao dịch

Người nhận

PHAN NGUYEN VU LINH
********208

Phương thức chuyển tiền