Thông tin giao dịch

Người nhận

Nguyễn Việt Tiến
********841

Phương thức chuyển tiền