Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN NGỌC ĐỊNH
*******231

Phương thức chuyển tiền