Thông tin giao dịch

Người nhận

TRƯƠNG TRIỆU VỸ
********520

Phương thức chuyển tiền