Thông tin giao dịch

Người nhận

TRƯƠNG QUỐC TRIỆU
********049

Phương thức chuyển tiền