Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN HỒNG ÂN
*******531

Phương thức chuyển tiền