Thông tin giao dịch

Người nhận

Võ Hoàng Hạc
********851

Phương thức chuyển tiền