Thông tin giao dịch

Người nhận

HOÀNG TRỌNG TUÂN
*******284

Phương thức chuyển tiền