Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN THÀNH HÒA
*******050

Phương thức chuyển tiền