Thông tin giao dịch

Người nhận

HỒ TRẦN THÀNH CÔNG
*******895

Phương thức chuyển tiền