Thông tin giao dịch

Người nhận

Nguyễn Tâm Thương
********277

Phương thức chuyển tiền