Thông tin giao dịch

Người nhận

HUỲNH THANH TÂM
*******994

Phương thức chuyển tiền