Thông tin giao dịch

Người nhận

Vũ Minh Nguyên
********522

Phương thức chuyển tiền