Thông tin giao dịch

Người nhận

TRẦN HỮU HỒNG QUÂN
*******251

Phương thức chuyển tiền