Thông tin giao dịch

Người nhận

TRAN NGOC KHAI
********114

Phương thức chuyển tiền