Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYEN VAN NHAN
*******512

Phương thức chuyển tiền