Thông tin giao dịch

Người nhận

DUONG KY VUONG
*******589

Phương thức chuyển tiền