Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN THỊ TÀI THƯƠNG
*******795

Phương thức chuyển tiền