Thông tin giao dịch

Người nhận

TRAN VAN DINH
********374

Phương thức chuyển tiền