Thông tin giao dịch

Người nhận

Lê Ngọc Phúc
********115

Phương thức chuyển tiền