Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYEN HUU PHONG
********797

Phương thức chuyển tiền