Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN PHƯƠNG NAM
*******021

Phương thức chuyển tiền