Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN BẢO NGỌC
********024

Phương thức chuyển tiền