Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN HỮU ĐẠI LỘC
********032

Phương thức chuyển tiền