Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN VĂN HÙNG
*******653

Phương thức chuyển tiền