Thông tin giao dịch

Người nhận


*******807

Phương thức chuyển tiền