Thông tin giao dịch

Người nhận

TRẦN THỊ KHUYÊN
*******105

Phương thức chuyển tiền