Thông tin giao dịch

Người nhận


*******706

Phương thức chuyển tiền