Thông tin giao dịch

Người nhận

Hoàng Quốc Vương
********287

Phương thức chuyển tiền