Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYEN HUU KIM
*******596

Phương thức chuyển tiền