Thông tin giao dịch

Người nhận

Lê Hữu Kiên
*******352

Phương thức chuyển tiền