Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
*******664

Phương thức chuyển tiền