Thông tin giao dịch

Người nhận

ĐOÀN ĐỨC TRÍ
********591

Phương thức chuyển tiền