Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
********387

Phương thức chuyển tiền