Thông tin giao dịch

Người nhận

Bui Thanh Hai
********981

Phương thức chuyển tiền