Thông tin giao dịch

Người nhận

KSOR GIÁO
********460

Phương thức chuyển tiền