Thông tin giao dịch

Người nhận

PHAN HUY CUONG
********796

Phương thức chuyển tiền