Thông tin giao dịch

Người nhận

DO VIET TUAN
********599

Phương thức chuyển tiền