Thông tin giao dịch

Người nhận

ĐẶNG ĐÌNH QUYẾT
*******209

Phương thức chuyển tiền