Thông tin giao dịch

Người nhận


*******003

Phương thức chuyển tiền