Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI
********563

Phương thức chuyển tiền