Thông tin giao dịch

Người nhận

VU TRUONG LAM
********572

Phương thức chuyển tiền