Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN HỮU PHƯỚC
*******160

Phương thức chuyển tiền