Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN BÁ ĐẠT
********622

Phương thức chuyển tiền