Thông tin giao dịch

Người nhận

TRUONG DOAN BOI NGOC
********177

Phương thức chuyển tiền