Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN DIỄM THANH
********191

Phương thức chuyển tiền