Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN DƯƠNG
*******717

Phương thức chuyển tiền