Thông tin giao dịch

Người nhận

VŨ VĂN QUYỀN
********999

Phương thức chuyển tiền