Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN VIẾT THÀNH TRUNG
********835

Phương thức chuyển tiền