Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN VĂN HIỆU
*******541

Phương thức chuyển tiền